Izobrazba in zaposlitev

Izobrazba
 • Diplomirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru in pridobila strokovni naziv profesorica razrednega pouka (1995)
 • Opravila strokovni izpit (1997)
 • Pridobila naziv mentorica (2001)
 • Pridobila naziv svetovalka (2006)
 • Pridobila naziv svetnica (2016)
Zaposlitev
 • Od januarja 1996 do avgusta 1996 zaposlena na OŠ Franca Rozmana Staneta, Maribor.
 • Od septembra 1996 redno zaposlena na OŠ borcev za severno mejo, Maribor.
 • V času od leta 2004 do leta 2017 zunanja strokovna sodelavka za specialno didaktiko (predmetno področje didaktika matematike na primarni stopnji izobraževanja) na PEF Univerze v Mariboru.

Izobraževanja in dodatno strokovno delo

 • Izobraževanja in usposabljanja na študijskih srečanjih v okviru mreže osnovnih šol, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Hospitacije za študente PEF Maribor. Mentorstvo študentom PEF Maribor za pripravo na nastop.
 • Mentorstvo študentom PEF Maribor na pedagoško-andragoški praksi.
 • Vodenje strokovnega aktiva v zavodu.
 • Mentorstvo pripravnikom.
 • Organizacija in izvedba javnih prireditev namenjenih obeleževanju pomembnejših datumov.
 • Izvajanje strokovnih izobraževanj na področju matematike v okviru seminarjev Matematik in CICImatik od januarja 2016.

Načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela v oddelkih podaljšanega bivanja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Športna, glasbena in likovna vzgoja v prvem triletju osnovne šole, PEF Univerza v Mariboru.
Pedagoško delo v prvem razredu s poudarkom na opismenjevanju v prvem triletju OŠ, PEF Univerza v Mariboru.
Pouk slovenščine v prvem triletju, PEF Univerza v Mariboru.

Projektno učno delo, tematsko načrtovanje za posamezna predmetna področja, dr. Sonja Pečjak.

Matematika v I. triadi, mag. Tatjana Hodnik-Čadež.

Slovenščina v prvem triletju, dr. Igor Saksida.

Sodelovanje v evalvacijski študiji funkcionalne pismenosti učencev ob koncu prvega triletja devetletne OŠ v primerjavi s funkcionalno pismenostjo učencev drugega razreda osnovne šole.
Celoletno sodelovanje v republiškem družinskem bralnem projektu Knjigobube, Center za izobraževanje in usposabljanje.

Usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami, PEF Univerza v Mariboru.

Usposabljanje učiteljev za opisno ocenjevanje, PEF Univerza v Mariboru.

Matematika, naravoslovje in družboslovje za učitelje 1. razreda, PEF Univerza v Mariboru.
II. stopnja Orffo-ve elementarne glasbeno gibne vzgoje, Avtentična Orff-ova dejavnost.

Vzgoja za smisel življenja, dr. Zdenka Zalokar Divjak.
Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami: strategije pomoči, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.
Uvajanje sprememb na nivoju oddelka, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Moteče vedenje otrok, dr. Branka Jurišić.

Refleksija strokovne implementacije na otroka osredinjenih pristopov, Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ.

Vodenje pedagoške dokumentacije, ocenjevanje in preverjanje znanja, izrekanje vzgojnih ukrepov, O.K. Consulting, Družba za izobraževanje in transformacijski management.

Sodelovanje v enoletnem razvojnem projektu pri pripravi in preverjanju koncepta dela »Učne težave v osnovni šoli«, Urad RS za razvoj šolstva.
Orffova elementarna glasbeno gibna vzgoja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Sodelovanje v Raziskovalnem projektu »Dnevna rutina v vrtcu in prvem razredu z vidika prikritega kurikula« , Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani.

Pomoč otrokom s težavami na področju pozornosti in psihomotoričnim nemirom, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.

Moj e-um, Program računalniškega opismenjevanja (Ro).
Enoletno razvojno-raziskovalno delo na Pedagoški fakulteti v Mariboru, Didaktika slovenščine, Pedagoška fakulteta Maribor.
Izobraževanje v mrežah, Mreže učečih se šol/vrtcev 1, Šola za ravnatelje.

Sodelovanje v raziskavi »Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov«, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, Univerza v Ljubljani.
Izobraževanje v mrežah, Mreže učečih se šol/vrtcev 2, Razvijanje klime za uspešno delo, Šola za ravnatelje.

Diferenciacija, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Seminarji RO-e-šolstvo, Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo, Ministrstvo za šolstvo in šport.

Brain gym v razredu, področje Edukacijske kineziologije, EduVia.

Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju, Sodobni pristopi k vseživljenjskemu učenju, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta.

Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju, Globoko učenje, Motivacija za učenje, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta.

Enoletno razvojno-raziskovalno delo projekta Evropska vas, Šola za ravnatelje, Ministrstvo za šolstvo.
Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju, Sodelovanje med učitelji in učenci, Timsko delo in sodelovalno učenje, Sodelovanje z okoljem, Profesionalni razvoj in učenje učenja, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta.

Integriteta in korupcija, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Bela knjiga, Uvajanje posodobljenih učnih načrtov v osnovne šole, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Objava samostojnega avtorskega strokovnega članka, Pedagoška revija Didakta, št. 145, letnik XXI, Enaktivna reprezentacija pri matematiki v 1. razredu.
Objava samostojnega avtorskega strokovnega članka, Pedagoška revija Didakta, št. 153, letnik XXI, Pomembnost enaktivne reprezentacije.

Objava samostojnega avtorskega strokovnega članka, Matematika v šoli, letnik XVIII, št.1/2, Obdelava podatkov v začetnem šolskem obdobju.

Objava samostojnega avtorskega strokovnega članka, Pedagoška revija Didakta, št. 154, letnik XXI, Nemiren sem.

Objava samostojnega avtorskega strokovnega članka, Pedagoška revija Didakta, št. 158, letnik XXII, Cuisenairove paličice.
Didaktika ocenjevanja znanja, Formativno spremljanje I in II, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Praktično in izkustveno usposabljanje za učitelje s področja uporabe Pozitivne discipline v razredu, Svetovalno-izobraževalni center MI, Positive discipline association.

Bralna pismenost, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Številčno ocenjevanje v 3. razredu, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Ocenjevanje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Aktivna udeležba na 3. Srečanju vrstniških in šolskih mediatorjev Slovenije.
Tako kot mislim, se tudi vedem, Inštitut za razvijanje osebne kakovosti.

E-zbornica.

Praktično in izkustveno usposabljanje za učitelje s področja uvajanja 8 krogov odličnosti v razredu, Pozitivna disciplina Slovenije, Društvo za vzgojo otrok in odraslih, Svetovalni center MI.

Delo s tujci.

Triki v Wordu, Agora ustvarjalne komunikacije.

Dvojno izjemni, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, Mladim se dogaja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Spirit.

Uporaba matematičnega didaktičnega materiala Numicom, Modra hiška.

I. mednarodna (Slovenija, Nizozemska, Turčija, Hrvaška) strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki z naslovom Alternativne metode poučevanja, MiB d.o.o. Mednarodni izobraževalni center.

Aktivno sodelovanje pri organizaciji mednarodne konference ter moderiranje predavanj v okviru I. mednarodne (Slovenija, Nizozemska, Turčija, Hrvaška) strokovne konference učiteljev o didaktiki in metodiki z naslovom Alternativne metode poučevanja.

Samostojno predavanje z naslovom Deli celote na I. mednarodni (Slovenija, Nizozemska, Turčija, Hrvaška) strokovni konferenci učiteljev o didaktiki in metodiki z naslovom Alternativne metode poučevanja.

Objava samostojnega avtorskega strokovnega članka, Zbornik Alternativne metode poučevanja, Funkcionalnost didaktičnih pripomočkov s poudarkom na obravnavi delov celote.
IX. mednarodna (Slovenija, Nizozemska, Velika Britanija, Bosna in Hercegovina, Češka, Hrvaška) strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih z naslovom Nadarjeni in talentirani predšolski otrok, MiB d.o.o. Mednarodni izobraževalni center.

Samostojno predavanje z naslovom Matematični svet CICImatika na IX. mednarodni (Slovenija, Nizozemska, Velika Britanija, Bosna in Hercegovina, Češka, Hrvaška) strokovni konferenci vzgojiteljev v vrtcih z naslovom Nadarjeni in talentirani predšolski otrok, MiB d.o.o. Mednarodni izobraževalni center.

Laterarno razmišljanje, CoRT metode, mag. Nastja Mulej.

Formativno spremljanje pri LUM in GUM, ZRSŠ.

Izobraževanje za tujce, Damjana Šmid, Ljubljana.

II. mednarodna (Slovenija, Nizozemska, Hrvaška) strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki z naslovom Individualizacija in diferenciacija pri pouku, MiB d.o.o. Mednarodni izobraževalni center.

Aktivno sodelovanje pri organizaciji mednarodne konference ter moderiranje predavanj v okviru II. mednarodne (Slovenija, Nizozemska, Hrvaška) strokovne konference učiteljev o didaktiki in metodiki z naslovom Individualizacija in diferenciacija pri pouku.

Objava avtorskega prispevka z naslovom Individualizacija in diferenciacija znotraj matematičnih didaktičnih iger na primarni stopnji izobraževanja v okviru II. mednarodne (Slovenija, Nizozemska, Hrvaška) strokovne konference učiteljev o didaktiki in metodiki z naslovom Individualizacija in diferenciacija pri pouku.

Samostojno predavanje z naslovom Individualizacija in diferenciacija pri pouku matematike na razredni stopnji na II. mednarodni (Slovenija, Nizozemska, Hrvaška) strokovni konferenci učiteljev o didaktiki in metodiki z naslovom Individualizacija in diferenciacija pri pouku.

Vrednotenje kot ocenjevalka NPZ MAT 2016.
Vrednotenje kot ocenjevalka NPZ MAT 2017.

Izzivalec ulice, Neodvisen.si.

Izobraževanje v mrežah, NPZ matematika, Državni izpitni center, Ljubljana.

Semena sprememb, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ljubljana.
Uporaba dosežkov NPZ kot priložnost za akcijsko raziskovanje učenja in poučevanja, Državni izpitni center RIC.

Živeti raznolikost, Le z drugimi smo, ZRC SAZU, Pedagoški inštitut Ljubljana.

Vrednotenje kot ocenjevalka NPZ MAT 2018.
Delo z migranti, nudenje podpore v praksi, CiSoTRA.

Usposabljanje na študijskih srečanjih za osnovne šole.

Vrednotenje kot ocenjevalka NPZ MAT 2019.

Izzivi sodobne družbe, Le z drugimi smo, ZRC SAZU, Pedagoški inštitut Ljubljana.
Ničelna toleranca do nasilja- Izzivi in problemi, Le z drugimi smo, ZRC SAZU, Pedagoški inštitut Ljubljana.

Prejemnica nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju šolstva.